Algemene voorwaarden Lerio

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor cursus, training en opleiding (hierna te noemen cursus) tussen Lerio en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Onder opdrachtgever wordt verstaan de (rechts-)persoon die Lerio opdracht geeft een cursus te verzorgen. Onder opdracht wordt verstaan de tussen Lerio en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst met al de daarop betrekking hebbende documenten en bijlagen, waarin wordt afgesproken dat Lerio een bepaalde cursus zal verzorgen.

Alle gepubliceerde en gecommuniceerde tarieven zijn tarieven exclusief 21% BTW.

2. Opdrachtaanvaarding

Lerio aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor het de kwalificaties bezit. De in een opdracht in te zetten uitvoerenden namens Lerio dienen door kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdracht te kunnen werken. De opdrachtgever kan in overleg met Lerio om andere medewerkers verzoeken dan die in eerste instantie belast zijn met de uitvoering van de opdracht, mits dit niet ten koste gaat van de kwaliteit en de continuïteit. Lerio dient zodanige omstandigheden te scheppen, dat alle personen bij de opdrachtgever die aan de uitvoering van de opdracht dienen mede te werken, duidelijk weten wat die medewerking inhoudt.

3. Totstandkoming van de opdracht

Lerio verplicht zich vóór het aannemen van de opdracht alle benodigde informatie te verzamelen die redelijkerwijs nodig is voor een goede opdrachtuitvoering. De opdrachtgever dient naar beste weten alle informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht verstrekt te hebben. De opdrachtgever en Lerio kunnen zich zodoende een beeld vormen van het opleidingsvraagstuk, van de omvang van het opleidingsproject en de mogelijke resultaten daarvan. Mochten aan het vooronderzoek kosten zijn verbonden, dan worden vooraf door Lerio met de opdrachtgever de condities hierover afgesproken.

4. Faciliteiten

Lerio verklaart op het moment van uitvoering over alle voor een goede uitvoering van de opdracht benodigde faciliteiten te beschikken. Bij het verzorgen van cursussen op locatie van de opdrachtgever, worden tussen Lerio en de opdrachtgever afspraken gemaakt over de voorwaarden waaraan de faciliteiten op de betreffende locatie moeten voldoen.

Als bij uitvoering van de cursussen blijkt dat niet aan de overeengekomen voorwaarden is voldaan en daardoor de kwaliteit van de cursus niet meer door Lerio kan worden gewaarborgd, behoudt Lerio zich het recht voor de cursus niet te geven of te staken.

5. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door of in verband met de uitvoering van de opdracht wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Lerio wordt uitgekeerd.

6. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Lerio heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede uitvoering van de opdracht belemmerd wordt. Mocht Lerio tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft Lerio recht op compensatie in verband met reeds gemaakte kosten en nog te lijden schade en aan te tonen bezettingsverlies. Lerio zal geen schadevergoeding betalen.

7. Annulering of doorschuiven van een cursus door de opdrachtgever

Annulering c.q. verzoek tot uitstel

Annulerings-kosten

Kosten wegens uitstel

Meer dan 15 dagen voor aanvang van de cursus en/of dienst

Geen

Geen

Tussen 15 en 5 werkdagen vóór aanvang van de cursus en/of dienst

50%

50%

Binnen 5 werkdagen voor aanvang van de cursus en/of dienst

100%

100%

8. Annulering door Lerio

Lerio streeft ernaar een geplande cursus altijd door te laten gaan. Als door onvoorziene omstandigheden een cursus moet worden geannuleerd of verplaatst, geldt met betrekking tot de aansprakelijkheid voor schade die kan ontstaan als gevolg van annulering door het opleidingsinstituut, dat deze wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van het opleidingsinstituut wordt uitgekeerd.

10. Vertrouwelijkheid

Lerio zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de opleidingsrelatie verstrekte of ter kennis gekomen vertrouwelijke informatie geheimhouding betrachten.

11. Tariefaanpassing

Bij meerjarige opdrachten kan een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten die noodzaakt tot tariefaanpassing worden doorberekend door het opleidingsinstituut, conform de CBS-index regelingslonen voor overige dienstverlening zoals de laatste die is gepubliceerd door het CBS.

12. In dienst nemen van wederzijds personeel

Geen van de betrokken partijen mag tijdens de duur van de opdracht(uitvoering) of binnen 1 jaar na beëindiging van de opdracht(uitvoering) personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij. Bij overtreding van deze bepaling is de benadeelde partij gerechtigd tot het verhalen van geleden schade op de wederpartij.

13. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten en cursusmaterialen, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de cursus zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van het opleidingsinstituut. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Lerio. Het is verboden om de modellen, technieken, instrumenten en cursusmaterialen, waaronder ook software van het opleidingsinstituut geheel of gedeeltelijk over te nemen of te redigeren/aan te passen, zonder schriftelijke toestemming van het opleidingsinstituut.

14. Auteursrecht

Alle in de cursus gebruikte materialen (incl. software) zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Het is niet toegestaan materiaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook.

15. Betalingsvoorwaarde

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.