Algemene voorwaarden Lerio

1. Aanmelding
Aanmelding kan geschieden door gebruikmaking van het ondertekende aanmeldingsformulier van Lerio, door middel van een ondertekende offerte of een aanmelding via www.lerio.nl. U verklaart dat u bekend bent en akkoord gaat met alle cursusgegevens en voorwaarden van ons instituut. U verbindt zich voor de gehele cursus(sen) en u verplicht zich tot het betalen van het gehele cursusgeld.

2. Annulering door Lerio Opleidingen
Lerio behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname (bij klassikale cursussen: minimaal 3, maximaal 8 cursisten), ziekte van de docent of ingeval van andere onvoorziene omstandigheden de cursus te annuleren of te verschuiven naar een andere datum. Bij volledige annulering vanuit Lerio vervalt de betalingsplicht en ontvangt u binnen 2 weken het cursusgeld retour.

3. Annulering door de cursist
Annulering van de aanvraag 2 weken voor aanvang van de cursus is kosteloos. Opzegging van een cursus dient altijd schriftelijk te geschieden. Bij annulering tussen 1 en 2 weken voor aanvang zal 50% van de cursusprijs in rekening worden gebracht. Bij annulering van de aanvraag binnen een week voor aanvang wordt 75% van de cursusprijs in rekening gebracht. Bij verhindering van de totale cursus is het toegestaan een vervanger te sturen. Bij het niet verschijnen op een cursus zijn volledige cursuskosten verschuldigd. Bij het tussentijds annuleren van een meerdaagse cursus wordt het hele cursusbedrag in rekening gebracht. Teveel betaalde bedragen worden binnen 2 weken gerestitueerd.

4. Cursusgeld
Het cursusgeld moet voor de eerste les in zijn geheel zijn voldaan. Bij bedrijven geldt dat het cursusgeld uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de factuur betaald moet zijn, behalve wanneer een andere termijn op de factuur staat aangegeven. Bij betaling à contant vervallen de inschrijf/administratie kosten.

5. Cursusduur
Na boeking van een cursus dient de cursist binnen drie maanden met de opleiding te starten en deze maximaal zes maanden na boeking af te ronden.

6. Cursustijd
Het uitgangspunt van de cursusduur voor elke opleiding is de standaardduur. Bij elke flexibele cursus is de cursist gerechtigd de bijbehorende aanvullende cursusblokken te volgen. Mocht een cursist behoefte hebben aan meer cursusblokken voor dezelfde cursus, dan berekent Lerio € 30,00 per cursusblok extra. Zodoende kan elke cursist in eigen tempo de cursusstof doorlopen. De hoeveelheid uren per week is afhankelijk van de beschikbare uren van Lerio.

7. Wanbetaling
Bij wanbetaling worden alle kosten die door Lerio moeten worden gemaakt om het verschuldigde cursusgeld te innen, verhaald op de nalatige cursist of opdrachtgever.

8. Wangedrag
De directie is gerechtigd om bij wangedrag de deelnemer te verwijderen, zonder restitutie van het cursusgeld. Onder wangedrag wordt onder meer verstaan het niet nakomen van de cursusafspraken (zonder telefonische afzegging), het volgen van de lessen onder invloed van alcoholische en verdovende middelen en het hinderen van medecursisten in het volgen van hun opleiding.

9. Aansprakelijkheid
Lerio stelt zich niet aansprakelijk voor tijdens of na de cursus uren zoekgeraakte eigendommen. Lerio is niet aansprakelijk voor het openbaar worden van gegevens van Cliënt of misbruik van gegevens van Cliënt, die Cliënt of medewerkers van Cliënt op de computers van Lerio hebben achtergelaten. Lerio is jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien de opdracht een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op drie maal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan de opdrachtgever. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Lerio.

10. Certificaten/Diploma's
Lerio leidt cursisten op voor eigen certificaten / examens of anders vermeld bij specifieke cursussen. Dit certificaat wordt eenmalig aan de cursist verstrekt.

11. Copyright
Het lesmateriaal wordt aan de cursist meegegeven uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mag niet door de cursist of door derden worden verveelvoudigd d.m.v. druk, fotokopie of op enige andere wijze. Bij overtreding wordt bedrijfsschade verhaald op de cursist. Dit geldt ook voor de meegeleverde bestanden.

12. Inschrijving
U dient zich 2 weken voor aanvang van een cursus in te schrijven.

13. Bedenktijd
U heeft 7 dagen bedenktijd na inschrijving voor een cursus.